Sunday, 4 December 2011

Rancangan Pelajaran Harian Tahun 1 Delima

Mata Pelajaran    :  Bahasa Malaysia
Tahun                  : 1 Delima
Masa                   : 1 Jam
Tema                   :  Bersih dan Sihat
Tajuk                   :  Bersihkan Diri
FU                SK : 5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
                     SP  : 5.1.4  Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam
                                       pelbagai konteks dengan betul.
FS                 SK : 1.6    Berbicara dengan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada
                                       pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
                      SP : 1.6.2  Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai
                                       sumber.
Objektif               :  Pada akhir pengajaran murid dapat:-
                                i)  Murid dapat menggunakan kata ganti nama diri dalam perbualan.
                                ii) Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul.
                                iii)Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat secara bertatasusila.
Pengetahuan Sedia ada :- Murid-murid telah diperkenal kata ganti nama diri yang terdapat dalam dialog
                                       buku berdasarkan latihan yang lepas.
Pengisian Kurikulum: i) ilmu  : kesihatan
                                ii) nilai  : bekerjasama, patuh pada arahan, hormat-menghormati
                                iii)KBKK : menjana idea, mengingat dan memahami
                                iv) KBT/EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
Sistem Bahasa       :  Tatabahasa : Golongan Kata
Media                   :  kad huruf, kad perkataan, gambar dalam bentuk ICT

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran

      
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Set Induksi

     1.        Murid diperlihatkan anak 
             patung  yang dibawa oleh 
             guru.
     2.       Murid bersoaljawab berkaitan 
            dengan bahan ransangan.
     3.       Mengenal pasti ciri objek 
            (anak  patung) dengan tepat.

KBT: menjana idea 

Anak Patung

Contoh soalan guru:
    1.   Apakah objek yang 
          kamu lihat ini?
    2.       Mengapakah 
           objek  ini tidak
           boleh  bergerak 
           sendiri?
    3.       Apakah perbezaan 
           objek ini dengan 
           diri  kamu?
Langkah 1

    1.        Murid secara berpasangan di
            minta  duduk menghadap 
            rakan.
    2.        Murid bercerita perihal diri 
           masing- masing.
    3.       Murid berbicara menggunakan
           kata  ganti nama diri pertama 
           dan kedua  yang betul.
           Contohnya: saya, awak, 
           kita dan kami.


KBT:
Kreativiti dan inovasi

Nilai:
Bekerjasama
Kebersihan

Ilmu:
Sains Kesihatan

Murid mula melakukan penjanaan idea dengan berbicara tentang diri dan kegunaan anggota badan mereka.

Contoh soalan:

    1.       Siapakah nama 
           awak?
    2.       Awak tinggal di 
           mana?
    3.       Apakah kegunaan
           tangan kita?
Langkah 2

    1.        Guru memperlihatkan contoh 
            penggunaan Kata Ganti 
            Nama Diri  dalam bentuk 
            perbualan dengan
            menggunakan anak patung.
    2.        Murid diminta memahami 
           penggunaan kata ganti nama 
           diri   yang terdapat dalam 
           pengucapan
           guru.
    3.       Guru menerangkan kata ganti 
           nama   diri pertama dan kedua
           dengan    bantuan skrin LCD
           dan kad  perkataan.

Contoh soalan guru:

    1.        Bilakah kata ganti nama diri 
            yang   sesuai digunakan?
    2.       Senaraikan kata ganti nama 
           diri yang   terdapat dalam 
           ucapan?
     


KBT:
ICT – aplikasi

Sistem Bahasa:
Kata Ganti Nama diri Pertama dan Kedua


Lampiran 1

Latihan perkataan kata ganti nama diri yang tedapat pada kad perkataan.

Contoh ujaran guru:

A : Nama saya Lili.
     Nama  awak
     siapa?
B : Nama saya Ricky.
      Awak tinggal di
      mana?
A : Saya tinggal di 
      Taman  Sentosa
      Awak pula
      tinggal di mana?
B : Saya pun tinggal di
     Taman Sentosa. 
     Nampaknya kita
     berjiran.  Bolehlah
     esok kita keluar
     bermain bersama-
     sama.
A : Tidak boleh, ibu
      bapa   saya
      bercadang hendak 
      balik ke kampung 
      esok. Kami
      mahu melawat
      nenek yang sakit.

Langkah 3

     1.        Murid secara berpasangan  
             diminta  ke hadapan kelas
             untuk berbicara 
             mengikut konteks seperti
             contoh  yang diperlihatkan 
             oleh guru.
    2.          Murid digalakkan 
             menggunakan  idea sendiri 
             dalam menghuraikan
             kata ganti nama diri yang 
             sesuai  seperti saya, awak, 
             kamu dan  kami.
    3.          Murid diminta menyampaikan 
             persembahan mereka secara
             berpasangan.


Sistem Bahasa:Gerak kerja berpasangan.

Langkah 4

    1.        Murid diminta membuat
            refleksi  terhadap perkara 
            yang telah  dipelajari pada hari  
             ini.
    2.         Rumusan guru dan peneguhan 
            berkaitan dengan topik 
            pelajaran.


Kad perkataan

1 comment: